?lham ?liyev ?vv?l v? indi

Video a??lmasa, YouTube-da izl?yin.

Prezident ?lham ?liyev ?vv?ll?r d? b?lg?l?r? tez-tez s?f?r edirdi. O zamanlar prezidentin g?rü?düyü yerli ictimaiyy?t nümay?nd?l?ri daha ?ox büdc? t??kilatlar?nda i?l?y?nl?r olurdu.

G?rünür prezident anlay?b... ?lham ?liyev niy? müsahib? verdi?

Son s?f?rind? is? ?lham ?liyev daha ?ox sad? camaatla g?rü?m?y?, onlar? dinl?m?y? üstünlük verib.

?lham ?liyev Az?rbaycan medias?na son d?f? geni? müsahib?sini 2010-cu ild? ?stanbulda verib.

Bundan sonra o, yaln?z xarici mediaya dan???b.

Onun prezidentliyi d?vründ? Azadl?q Radiosu, APA agentliyi, ANS televiziyas? ba?lan?b, Azadl?q q?zetinin, Azadl?q Radiosunun, Meydan TV-nin saytlar? bloklan?b.

?lham ?liyev d?f?l?rl? h?rbi hiss?l?rin a??l???nda olub, h?rb?il?rl? g?rü?üb. Amma ilk d?f?dir ki, o, ?sg?rl?rl? bir süfr?ni b?lü?ür.

Prezidentin ?vv?lki b?lg? s?f?rl?rin? xüsusi haz?rl?q g?rülürdü, h?tta tax?l z?misin? bel? asfalt sal?nm?d?. Amma ?amax?da fevralda ba? vermi? z?lz?l?d?n z?r?r??k?nl?rl? g?rü??rk?n prezident real m?nz?r?yl? üz-üz? qal?b.

T?hlil?il?r prezidentin h?r?k?tl?rind?ki d?yi?ikl?ri ?lk?d? artan sosial naraz?lqla ?laq?l?ndirir.

Fotonun mü?llifi President.az

Bu bar?d? daha geni?