?lham ?liyev 2015-ci il b?hran? bar?d?: "?lk?miz buna haz?r deyildi"

ilham ?liyev Fotonun mü?llifi president.az

2015-ci ilin b?hran?na "?lk?miz haz?r deyildi", prezident ?lham ?liyev bunu "etiraf etdikl?rini" v? bu b?hran?n Az?rbaycana "b?yük z?rb?" vurdu?unu bildirib.

H?min il dünya bazar?nda neftin qiym?ti k?skin a?a?? dü?düyünd?n Az?rbaycan iki d?f? devalvasiya il? üzl??mi?, manat dollara nisb?td? 100 faizd?n ?ox ucuzla?m?? v? bank sistemi iflic olmu?du.

Cüm? günü bir qrup m?d?niyy?t xadimi il? g?rü??n prezident qeyd edib ki, art?q ?lk? bu b?hrandan ??x?b v? üst?lik, "iqtisadi inki?afa q?d?m qoyub".

?lham ?liyev cüm? ax?am? problemli kreditl?rl? ba?l? verdiyi f?rmandan dan???b, deyib ki, dün?n imzalad? f?rman 800 min insan? ?hat? edir: "Dey? bil?r?m ki, bu f?rman?n dünyada analoqu yoxdur".

?lham ?liyev deyib ki, iqtisadi imkanlar yaranan kimi ilk n?vb?d?, problemli kreditl?r m?s?l?sini h?ll etm?y? q?rar veribl?r.

"Bu ??h?rl?rd? s?hiyy? sah?sind? ??ffafl?q t?min edilib"

Prezident ümid edib ki, g?l?n ild?n icbari tibbi s??orta sistemin? ke?il?c?k: "Biz bir ne?? ??h?rd? pilot layih?l?ri icra etdik v? bu layih?l?r ?ox müsb?t n?tic? verir. H?m v?t?nda?lar raz?d?rlar, h?m d? tibbi xidm?t yüks?k s?viyy?d? g?st?rilir. Dey? bil?r?m ki, bu ??h?rl?rd? s?hiyy? sah?sind? ??ffafl?q tam t?min edilib".

?lham ?liyev m?hk?m?-hüquq sah?sind? islahatlara "?ox ciddi ehtiyac" oldu?unu vur?ulay?b v? müvafiq g?st?ri?l?r verildiyini deyib.

Anma prezident m?hk?m?-hüquq sah?sind? kokret hans? islahatlara ehtiyac olmas?na ayd?nl?q g?tirm?yib.

"Bak?da xaotik tikinti prosesi art?q sona ?at?r"

Prezident deyib ki, Bak?da "xaotik tikinti prosesi art?q sona ?at?r". Onun s?zl?rin? g?r?, bunun ü?ün ??h?rsalma v? Arxitektura Komit?si qar??s?nda ciddi v?zif?l?r qoyulub ki, buna son qoyulsun:

"?lb?tt?, biz imkan ver? bilm?rik ki, in?aat sektorunda dur?unluq yarans?n. ?n?aat iqtisadiyyat?n t?kanverici sektorlar?ndan biridir, on minl?rl? i? yeri yaradan sah?dir. Ancaq Bak?n?n bundan sonrak? ??h?rsalma qaydalar? ba? plan ?sas?nda olmal?d?r", o deyib.

Bu bar?d? daha geni?