M?xfilik

A?a??dak? qaydalar sizin bar?nizd? ixtiyar?m?zda olan informasiyadan istifad? hüdudlar?n? mü?yy?n edir.

1. Niyy?t b?yanat? 2. Qonaqlar bar?d? m?lumat 3. Cookie n?dir? 4. ??xsi m?lumatlar?n istifad?si v? saxlanmas? 5. Sizin bar?nizd? ??xsi m?lumat?n ?ld? edilm?si 6. 16 ya?l? v? 16 ya??ndan ki?ik olan istifad??il?r 7. Cookie-l?rin axtar?lmas? v? idar? edilm?si 8. Saytlardan hans? "cookie"l?ri i?l?dir? 9. Sizin "cookie" kodunuzu nec? g?rm?k olar

1. Niyy?t b?yanat?

?nternet s?hif?mizd?ki xidm?tl?ri q?bul v? ya onlardan istifad? ed? bilm?niz ü?ün biz sizd?n ?zünüz bar?d? informasiya (m?s?l?n ad?n?z v? ya elektron ünvan?n?z bar?d? v? s.) verm?yinizi rica ed?c?yik. Bu xidm?tl?r? bülletenl?rin, müsabiq?l?r bar?d? elanlar?n v? "x?b?r" siqnallar?n?n g?nd?rilm?si, canl? internet s?hb?tl?ri, mesaj l?vh?l?ri v? bbc.co.uk -? üzvlük daxildir

G?st?rilmi? xanalarda ?zünüz? dair m?lumatlar? yazmaqla siz BBC v? onun xidm?t provayderl?rinin siz? m?hz sizin se?diyiniz xidm?tl?ri g?nd?rm?sin? imkan yarad?rs?n?z. Sizin ??xsi m?lumatlar?n?zdan bu qaydalar ?sas?nda istifad? olunacaq. Xidm?tl?rimiz siz? ist?diyiniz xidm?tl?rin g?st?rilm?si ü?ün yarad?l?b. Bu m?nada BBC m?vcud qanunvericilik aktlar?na v? ?n qabaqc?l internet t?crüb?sin? s?yk?nir.

2. Sayt?m?z?n qonaqlar? bar?d? m?lumat

bbc.co.uk sayt?na h?r ba? ??kdiyinizd? kompüteriniz? yükl?n?n v? "cookie" adlanan b?zi i?ar?l?r g?r?c?ksiniz. ?ks?r internet saytlar? bunu faydal? i? ü?ün edir. "Cookie"-l?r m?s?l?n, internet istifad??isi ü?ün bir ?ox faydal? i?l?r g?rür, m?s?l?n, o bilir ki, bu istifad??i v? ya onun kompüteri s?hif?y? ?vv?ll?r d? giribmi?

"Cookie"-l?r t?r?find?n al?nan informasiya siz? daha yax?? xidm?t g?st?rm?yimiz v? istifad??il?rimiz bar?d? m?lumata malik olmaqda k?m?k edir. M?s?l?n, dey?k ki, sayta ilk s?f?rinizd? siz t?hsil b?lm?sin? baxm?s?n?zsa, "cookie" bunu biz? "x?b?r" ver? bil?r v? biz d? sizin ikinci g?li?iniz ü?ün h?min b?lm?ni qabarda bil?rik.

RedSheriff - s?hif?mizin istifad??il?ri bar?d? bizim xahi?imizl? qeyri-??xsi inforrmasiyalar? qiym?tl?ndirm? v? ara?d?r?lmas?n? aparan müst?qil t?dqiqat ?irk?tidir. ?irk?t bu m?qs?dl? s?hif?miz? yerl??dirilmi? xüsusi kod v? cookie-l?rd?n istifad? edir. ?st?r cookie-l?r, ist?rs? d? s?hif?y? "?kilmi?" xüsusi kod bizim s?hif?mizin istifad??il?ri bar?d? qeyri-??xsi xarakterli informasiyalar? toplay?r. Bunlar s?hif?miz? daxil olanlar?n say?, s?hif?l?r? bax???n müdd?ti, istifad??inin s?hif?mizd?n ke??n c???rlar? (linkl?ri), statistik v? dig?r ümumi m?lumatlard?r. BBC bu informasiyadan istifad? ed?r?k ?z mü?t?ril?rin? g?st?ril?n xidm?ti t?kmill??dirir. ?g?r siz "RedSheriff"-in "cookie"-sind?n imtina etm?k ist?yirsinizs?, 7-ci b?ndd? g?st?rilmi? prosesd?n istifad? ed? bil?rsiniz. Lakin ?kilmi? kodu dayand?rmaq ist?yirsinizs?, birba?a [email protected] ünvan?na müraci?t etm?lisiniz. "RedSheriff"-in m?xfilik b?yannam?si bar?d? daha müf?ss?l m?lumat? a?a??dak? saytda tapa bil?rsiniz: http://www.redsheriff.com/6.0.0.htm

3. Cookie n?dir?

Siz internet sayt?na daxil olduqda kompüteriniz? avtomatik olaraq "cookie"-l?r ??x?r. "Cookie"-l?r - kompüterinizi bizim server? tan?dan m?tnl?rd?n ibar?t fayllard?r. ?z-?zlüyünd? "Cookie" f?rdi istifad??ini deyil, istifad? edil?n kompüteri mü?yy?n edir. Bir ?ox saytlar bunu istifad??i h?min saytlara h?r d?f? daxil olan zaman trafik ax?n?n? izl?m?k ü?ün edir. "Cookie" mü?yy?n sayt?n yaln?z kompüterin daxil oldu?u sah?l?rini qeyd? al?r. ?stifad??il?r kompüterl?rini bütün cookie-l?ri q?bul etm?k, cookie-l?rin ??xd??? bar?d? x?b?r almaq v? yaxud he? bir zaman cookie-l?ri q?bul etm?m?k ü?ün k?kl?m?k imkan?na malikdirl?r. Sonuncu hal mahiyy?t etibar? il? h?min istifad??inin mü?yy?n f?rdi xidm?tl?rl? t?min edilm?y?c?yi dem?kdir.

4. Sizin ??xsi informasiyan?zdan istifad? v? onun saxlanmas?

Sizin biz? - y?ni bbc.co.uk -? verdiyiniz h?r hans? ??xsi informasiyadan nec? istifad? olunmas? bar?d? biz sizin qar??n?zda m?suliyy?t da??y?r?q. Biz bu informasiyadan vicdanla istifad? etm?y? borcluyuq. Ba?qa s?zl? biz informasiyadan nec? istifad? etm?k niyy?tind? oldu?umuzu v? bu informasiyan? kim? is? ?türm?k ist?diyimizi siz? bildirm?liyik. ümumiyy?tl? is? ad?t?n bu informasiya BBC-nin ?zü v? ya onun provayderl?ri t?r?find?n istifad? olunur. Biz he? bir v?chl? siz? dair informasiyan? BBC-nin xaricind?ki ??xs v? ya mü?ssis?y? ?türm?m?y? t?minat veririk. Bu informasiya yaln?z qanun ??r?iv?sind? t?l?b edil?rk?n a??qlana bil?r. Dig?r t?r?fd?n ?g?r siz bbc.co.uk daxilind? h?r hans? bir ??xs? v? ya yer? t?hqiramiz mesajlar g?nd?rs?niz v? ya bbc.co.uk -in i?ini bil?r?kd?n pozma?a ?al??san?z, BBC bu cür r?ftar?n qar??s?n?n al?nmas? ü?ün ?lind? sizin bar?nizd? olan h?r hans? informasiyadan istifad? etm?kd? azadd?r. Sizin informasiyan?z sistemimizd? siz bizim istifad??imiz oldu?unuz müdd?td? qalacaqd?r. Bu informasiya laz?m oldu?u m?qs?d aradan qalxd?qdan sonra v? ya siz üzvlüyünüzü davam etdirm?m?k q?rar?na g?ldiyiniz t?qdird? sistemd?n silin? bil?r. Bunula bel? bu informasiya t?hlük?sizlik mülahiz?si il? daha 6 ay müdd?tind? sistemd? qala bil?r. Biz t?minat veririk ki, bütün ??xsi informasiyalar 1998-ci il M?lumat?n Qorunmas? Qanununa müvafiq olaraq tam salamat saxlanacaq. ?g?r biz siz? informasiyan? BBC-nin sizinl? "xidm?t administrasiyas? m?qs?dil?" ?laq? saxlamas? ü?ün istifad? etm?k ist?diyimiz haqq?nda bildiri? vermi?iks?, bu o dem?kdir ki, BBC siz? g?st?rdiyi xidm?tl?rl? ?laq?dar sizinl? ?laq?y? gir? bil?r. M?s?l?n, bu, parolun yada sal?nmas? v? ya xidm?tl?rin t?mir v? ya ba?qa m?qs?dl? dayand?r?lmas? bar?d? bildiri? v? sair ola bil?r. ?g?r siz üzv yaz?lark?n, ?vv?lc?d?n buna raz?l?q verm?misinizs?, biz sizinl? h?r hans? yeni xidm?tl?rimizin reklam? ü?ün ?laq? yaratmayaca??q.

5. Bar?nizd? olan informasiyan? ist?m?k hüququnuz

Siz ?zünüz? aid bizd? olan informasiyan? ist?y? v? oradak? yanl??l?q v? ya d?qiqsizliyin düz?ldilm?sini t?l?b etm?k hüququna maliksiniz (bu xidm?t ü?ün biz £10 m?bl??ind? pul al?r?q). A?a??dak? ünvana müraci?t edin: Data Protection Officer, Room 315, Brock House, 19 Langham Street, London, W1A 1AA (Email: [email protected]).

6. 16 ya?l? v? 16 ya?dan ki?ik olan istifad??il?r

?q?r ya??n?z 16 v? ya 16-dan azd?rsa, BBC vebsayt?na ??xsi informasiya t?qdim etm?zd?n ?vv?l, lütf?n, valideyn/day?nizd?n icaz? al?n. Bu cür raz?l?q almayan istifad??il?r? biz? ?zl?ri bar?d? ??xsi informasiya t?qdim etm?k yasaqd?r.

9. Sizin cookie kodunuzu nec? g?rm?k olar

Sad?c? onu a?maq ü?ün "cookie"-ni s?x?n. Siz m?tn v? r?q?ml?rd?n ibar?t qisa s?tir g?r?c?ksiniz. R?q?ml?r Sizin ID (kimlik) kard?n?z?n n?mr?sidir.

British Broadcasting Corporation ? 2001-2004 Broadcasting House, Portland Place, London, W1A 1AA

BBC-nin M?xfilik Siyas?ti bar?d? ?n son v? dol?un m?lumat ü?ün BBC-nin ?ngilis dilind? ?sas sayt?n? n?z?rd?n ke?irin: http://www.bbc.co.uk/privacy