M? ch? trích vi?c VN c?m nh?p kh?u thu?c di?t c? ch?a glyphosate

Vi?t Nam, M?, m?i tr??ng, s?c kh?e Ba?n quyê?n hi?nh a?nh HOANG DINH NAM/Getty Images

M? nói vi?c này có th? d?n t?i nguy c? n?ng dan Vi?t chuy?n sang dùng các lo?i hóa ch?t di?t c? b?t h?p pháp, kh?ng ???c ki?m soát, theo Reuters.

B? tr??ng N?ng nghi?p Hoa K? Sonny Perdue h?m th? N?m 11/4 ch? trích Vi?t Nam c?m nh?p kh?u thu?c di?t c? g?c glyphosate, cho bi?t quy?t ??nh này s? có tác ??ng 'h?y di?t' ??i v?i s?n xu?t n?ng nghi?p toàn c?u.

Chính ph? Vi?t Nam cho bi?t trong m?t th?ng cáo r?ng m?c ?? ??c h?i c?a thu?c di?t c? có ch?a glyphosate t? lau ?? gay lo ng?i ? c?p ?? toàn c?u v? tác ??ng v?i s?c kh?e con ng??i. Truy?n th?ng Vi?t Nam cho bi?t l?nh c?m s? có hi?u l?c vào tháng 6/2019.

ám ?nh ung th? ? Vi?t Nam

X?n xao viê?c v? B? tr??ng C?ng th??ng VN ???c ?ón t?i chan máy bay

Tr? em Vi?t Nam và n?i lo s? bi?n ??i khí h?u

Glyphosate, hóa ch?t có trong thu?c di?t c? Roundup bán ch?y nh?t c?a Bayer AG, là m?c tiêu c?a hàng ngàn v? ki?n ? Hoa K? v?i cáo bu?c ti?p xúc v?i ch?t này gay ung th?.

Roundup - lo?i thu?c di?t c? ???c s? d?ng r?ng r?i nh?t trên th? gi?i - là lo?i ??u tiên có ch?a glyphosate.

Bayer cho bi?t l?nh c?m c?a Vi?t Nam s? kh?ng giúp n??c này c?i thi?n s? an toàn c?ng nh? an ninh l??ng th?c. Bayer c?ng kh?ng bi?t Vi?t Nam li?u có th?c hi?n b?t k? ?ánh giá khoa h?c m?i nào ?? ??a ra quy?t ??nh này hay kh?ng.

"Tr?ng l??ng áp ??o c?a h?n b?n th?p k? nghiên c?u chuyên sau c?a gi?i khoa h?c và k?t lu?n c?a các c? quan qu?n ly trên toàn th? gi?i ... là minh ch?ng cho s? an toàn c?a các s?n ph?m thu?c di?t c? có g?c glyphosate," Bayer cho hay trong m?t th?ng cáo.

?ng Perdue cho bi?t chính ph? Hoa K? ?? chia s? các nghiên c?u khoa h?c v?i Vi?t Nam, bao g?m k?t lu?n r?ng glyphosate kh?ng có kh? n?ng gay ung th? cho con ng??i.

"N?u nh? chúng ta c?n nu?i 10 t? ng??i vào n?m 2050, n?ng dan trên toàn th? gi?i c?n t?t c? các c?ng c? và c?ng ngh? có th? giúp chúng ta ??t ???c ?i?u này," theo ?ng Perue.

"Ngoài tác d?ng ngay l?p t?c làm ch?m s? phát tri?n c?a s?n xu?t n?ng nghi?p Vi?t Nam, l?nh c?m này còn có nguy c? r?t th?c t? là n?ng dan Vi?t Nam s? chuy?n sang các s?n ph?m hóa h?c b?t h?p pháp, kh?ng ???c ki?m soát, ?? thay th? glyphosate."

Trong khi các c? quan qu?n ly ? chau ?u và các n?i khác ch?p nh?n ?ánh giá c?a Hoa K?, c? quan ki?m soát ung th? c?a T? ch?c Y t? th? gi?i n?m 2015 x?p lo?i glyphosate là ch?t gay ung th? cho con ng??i.

?ng Hoàng Trung, C?c tr??ng C?c B?o v? Th?c v?t, B? N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n Vi?t Nam, cho bi?t trong m?t tuyên b? ???c ??ng trên trang web c?a C?c r?ng vi?c ti?p xúc lau dài v?i thu?c di?t c? và thu?c tr? sau gay h?i m?i tr??ng và s?c kh?e.

"Tuyên b? quy?t ??nh lo?i b? thu?c di?t c? có ch?a glyphosate kh?i danh sách các hóa ch?t b?o v? th?c v?t ???c phép s? d?ng t?i Vi?t Nam phù h?p v?i lu?t pháp hi?n hành, lu?t pháp qu?c t?, và ?i?u ki?n kinh t? x? h?i c?a Vi?t Nam," ?ng Trung nói.

Sri Lanka c?m s? d?ng glyphosate vào n?m 2015 nh?ng thay ??i quy?t ??nh c?a h? ??i v?i trà và cao su vào n?m ngoái sau khi n?ng dan cho bi?t l?nh c?m này gay t?n h?i cho các doanh nghi?p, theo Bayer.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan